Timor Leste hanesan Nasaun joven hari iha Milenium sekulu XXI hetan nia restaurasaun independensia iha loron 20 fulan Maiu tinan 2002.

Molok hari  CCI-TL, Setor privadu namkari ketak-ketak no laiha mahon ida atu reprezenta emprezariu no negosiu nain sira iha Timor-Leste. Maioria aktividade ekonomia depende deit ba Governu no despeza públiku atu sustenta dezenvolvimentu nasional.

Iha sikun seluk, setor emprezarial no negosiu kík sira hasoru obstaklu barak hanesan frakeza iha nivel  abilidade, laiha asesu ba kapital  finanseiru no sidauk iha Lei konaba Rai no Propriedade, hasoru mos problema seluk hanesan, falta Infra-strutura, Airoportu, Porto, Eletrisidade no rekursus sira seluk atu fo apoiu ba  kresimentu negósiu nian. Maibe somente, reseita sira mai husi Mina no Gas  iha tasi Timor(Timor Gap) maka sai hanesan fonte finanseiru  bo’ot  ba Timor-Leste.

Uainhira hari’i iha Abril 2010, CCI-TL foka liu ba prioridade 3:

CCI-TL nia ojetivu fundamental maka atu sai hanesan Parseiru Governu nian ba dezenvolvimentu ekonómiku  no mos organizasaun ida nebe reprezentativa ba Komunidade empresarial.

CCI-TL hanesan mahon ba emprezariu sei buka atu habelar liu tan nia reprezentasaun iha nivel nasional no promove Liu husi Rezolusaun no. 17/2017, CCI-TL hetan ona rekoniesimentu husi Governu Timor-Leste hanesan Parseiru Estratéjiku no CCI-TL nia sede nasional lokaliza iha Kapital Dili, Rua 30 de Agosto no. 06, ACAIT.

Hakarak le’e barak liu tan kona-ba Timor-Leste nia Istoria