Saudasoens ba maluk sira hotu,

Câmara de Comércio e Indústria de Timor Leste (CCI-TL) hanesan primeiru Organizasaun Setor Privadu mahon ba emprezariu no negósiu sira iha Timor Leste, ne’ebe hari iha loron 17 fulan Abril tinan 2010. Liu husi Governo ninia Rezolusaun no. 17/2017, CCI-TL hetan ona rekoinesementu husi Governu Timor-Leste hanesan Parseiru Estratéjiku Governu nian ba Desenvolvimentu Nasional no sai mos hanesan Terseira Parte konfiansa ba Negósiu. Tamba ne’e maka ho dezenvolvimentu CCI-TL, Setor Privadu sei sai forte no iha Lian ida deit hodi reprezenta aspirasaun tomak komunidade emprezarial nian iha Timor-Leste.

Objetivu prinsipal CCI-TL nian maka atu reprezenta membru sira iha âmbitu Polítiku, advokasia, no mos oferese serbisu Konsultasaun no treinamentu hodi hasa’e abilidade, koinesementu no dezempenhu membrus sira nian iha area negósiu, ho nune’e sei dudu kresimentu ekonomiku no Setor Privadu ida ne’ebe sustentabel iha Ita nia rai.

Iha Mundu Globalizasaun ne’ebe liga ba Sistema Teknolojia no Informasaun, CCI-TL hakarak oferese Website ida ne’e hanesan meius ida hodi fasilita komunikasaun no fornese informasaun ba publiku, prinsipalmente ba maluk sira nebe mak hala’o sira nia moris iha mundu negósiu, ba investidores sira ne’ebe mak hakarak atu mai kuda investimentu iha Timor-Leste, ba maluk emprezariu ou emprezaria sira ne’ebe mak hakarak buka informasaun hodi habelar rede negosiu no mos ba Joven emprendedor sira ne’ebe mak foin atu hahu sira nia negosiu rasik.

Ami nia esperansa katak, ho Website ida ne’e sei maksimiza poténsia sira ne’ebe mak Ita nia Setor Privadu iha, atu nune’e bele kontribui ho maksimal ba Dezenvolvimentu Ekonomia iha Ita nia rai doben, Timor-Leste.

Obrigadu Wain