Visaun

Sai hanesan organizasaun ida forte independente iha kbi’it hodi reprezenta aspirasaun setor privadu, atu atinji dezenvolvimentu ekonómiku nasional ida ne’ebe sustentabel.

Misaun