Asina akordu entre CCI-TL ho USAID

Notisia Hare nain: 410

Dili, 11 Junhu 2019 – Asina akordu entre CCI-TL ho USAID, hodi apoiu mobiliariu eskritorio, husi "USAID Projetu Turismu ba Ema hotu", iha Timor Plaza, Dili Timor-Leste.

Imprimir