USAID "Turismo ba Ema Hotu" Halao Vizita mai Edifisiu CCI-TL

CCI-TL, 19 Setembru 2019 – USAID’s Turismu ba Ema hotu, Sr. Petter Samone no Sr. Macario Sanches hala’o vizita mai iha Edifisiu CCI-TL Gabinete Turismu nian, hodi hare direita konaba ekipamentus mobilariu ne’ebe mak oferese ona mai iha CCI-TL liu-liu iha Gabinete Tursimu no Ambiente, no liu husi program no apoiu husi USAID’s konaba rezultadu husi Survey Turismu ne’ebe sei hala’o durante fulan Setembru 2019 nian laran ba Munisipiu 12, foka prioridade liu ba iha area turismu husi parte Munisipiu Ainaro, Postu Administrativu Hatu-Builico, Maubisse no Munisipiu Dili.


Imprimir